دسته بندی ها

از مسافران قطار خواسته شد تا 24 قطعه اطلاعات برای مطالبات بازپرداخت ارائه دهند

تحت تأخیر بازپرداخت ، شرکت ها قول می دهند که بازپرداخت های تقریباً خودکار را برای تأخیرها و لغوها پرداخت کنند - با این حال واقعیت می تواند از این قضیه دور باشد