دسته بندی ها

لی ایوانز ، کمدین ، ​​برای اولین بار پس از دو سال پس از کنار گذاشتن نمایشگاه تجاری ، دیده شد

این اولین بار است که ایوانز از زمان بازنشستگی خود در سال 2018 برای بازی در یک نمایش تئاتر خیریه در ملاء عام دیده می شود.